Predseda ZO SZZ Rosina

Jaroslav Lysík

0917 960 218   lysik.j@gmail.com

 

Letný rez ovocných stromov

napísané 1.9.2014, zverejnil Jaroslav Lysík, aktualizované 25.10.2014

Zaštipovanie
Ide vlastne o modifikáciu skracovania, vykonávanú v priebehu vegetácie. používa sa na regulovanie intezity rastu, zastavenie rastu a podporu drevnatenia letorastov a na premenu silnejších letorastov na útvary, z ktorých vznikne rodivý obrast. Na rôznych druhoch ovocných drevín sa využíva na rôzne účely. Stupeň a termín zaštipovania závisí od vytýčeného cieľa.
Zaštipovanie spočíva v odlomení nezdrevnatených častí rastúcich prírastkov. Skoré zaštipovanie sa používa pri konkurenčných prírastkoch (keď dosiahnu maximálne 70 - 100 mm), aby sa obmedzil ich rast. Zaštipujú sa pri báze (môžu sa aj vylamovať), nové letorasty vyrastajúce z ponechaných púčikov sa zaštipujú ešte hlbšie a na druhý rok sa vytvorený útvar alebo jeho časť odreže. Na odrodách so schopnosťou bohatého rozkonárovania sa počet bočných konárov obmedzuje tiež zaštipovaním. Nevyhovujúce dlhé výhonky, alebo tie, ktoré nebudeme potrebovať ako základ konárov sa premenia zaštipnutím na obrast. Podobne ošetríme i vlky (môžeme ich aj vylamovať). Zaštipovanie nemá byť príliš rozsiahle a nemá sa robiť veľmi neskoro, najmä na prehnojených pôdach a vo vlhších podmienkach, aby nevyvolalo rast letorastov na jeseň, ktoré by potom nevyzreli.

Vylamovanie letorastov

Svojim účinkom sa približuje prerieďovaniu. Rastúce letorasty sa odstraňujú čo najskôr, akonáhle dokážeme určiť, či sú potrebné na budovanie koruny. Skoršia práca, kým sú letorasty mäkké, vyžaduje menej námahy. Mladé prírastky sa ľahko vylamujú ručne. Týmto spôsobom ošetrujeme - konkurenčné letorasty, vlky vyrastajúce zo starších konárov a na vrchole oblúkov a letorasty v prípade, že vyrastajú v zhlukoch, dôležité je aj odstraňovanie výmladkov vyrastajúcich z podpníka. V poslednom prípade sa odporúča čo najskoršie vytrhávanie výmladkov proti smeru rastu, čím sa odstráni aj pätka prírastku, kde sú sústredené spiace púčiky. Rany netreba zatierať, lebo v priebehu vegetácie sa rýchlo zacelia.

Skrúcanie a nalamovanie letorastov

Používa sa pri mladých stromoch na oslabenie rastu nepotrebných prírastkov (zahusťujúcich, vlkov ap.). Vykonáva sa v priebehu prvej polovice vegetácie. Skrúcanie sa robí miernym otočením letorastu okolo pozdĺžnej osi na jednu a na druhú stranu. Tým nedôjde k silnému narušeniu vodivých dráh. Pri inom postupe sa letorast v smere kolmom na smer rastu ohne na jednu i na druhú stranu opatrne o 90 o. Pri tomto postupe zostane koniec letorastu visieť a zastaví sa jeho rast. Letorast môžeme aj nalomiť, avšak po tomto zásahu často letorasty usychajú. Výhodou oboch spôsobov je, že pri efekte podobnom zaštipovaniu zostávajú stromu k dispozícii listy vrcholov letorastov.

Broskyne:

Rez mladých stromov broskýň v letnom období

V polovici júna zaštipujeme predlžujúce letorasty a základy polokostrových konárikov za 15. až 20. listom a ostatné za 6. - 10. listom, previsnuté ponecháme bez zaštipovania. V júli predlžujúce znova zaštipneme za 15. až 20. listom a ostatné za 6. až 10. listom. V auguste silné predlžovacie letorasty tretej rastovej vlny zaštipujeme za 12 až 15. listom a ostatné (bočné) za 2. - 4. listom. Na starších stromoch sa skracovanie letorastov realizuje len na silných predlžovacích letorastoch, alebo v prípade vlkov, ktoré chceme použiť ako náhradu za staršie prípadne choré konáre na podporu ich rozkonárovania a to skrátením po druhotnom rozkonárení na vhodný bočný druhotný letorast. Toto skrátenie sa robí v druhej polovici júna. Tiež sa odporúča odstraňovanie vrcholov letorastov nesúcich príznaky napadnutia hubovými chorobami - vädnutie, náznaky glejotoku, zmena farby pokožky čo najskôr ako ich zbadáme, počas celej vegetácie.

Augustový rez

V poslednej dekáde augusta skrátime letorasty o tretinu dĺžky, na bujnejšie rastúcich stromoch necháme časť letorastov nezrezaných, aby sme nepodporili prebudenie púčikov a tvorbu letorastov ďalšej rastovej vlny, ktoré by nevyzreli. Pri tom to reze okrem skrátenia letorastov možeme odstrániť zahusťujúce letorasty. Súčasne však môžeme pri skoršie dozrievajúcich cv. odstrániť aj vyrodené konáriky a zmladiť kostrové konáre.
Druhotné letorasty na ponechaných častiach skrátených silných letorastov preriedime na vzdialenosť asi 0,1 m /ponechávame najmä tie, ktoré rastú von z koruny/ a môžeme ich i skrátiť za 4. listom. Vrchný predčasný letorast v takom prípade neskracujeme. Slabo rastúce letorasty obrastu neskracujeme. V tomto období sa vo veľkovýrobe na niektorých miestach uplatňuje aj tzv. kontúrový rez stromov - rez vykonávaný strojom, kedy sa vrcholová časť koruny zreže do jednej roviny.

Marhule:
Šittov rez na marhuliach

Tento prístup k rezu má za cieľ dosiahnuť dlhšie obdobie kvitnutia podporou tvorby rodivého dreva v druhej rastovej vlne. Na tomto dreve vytvorené púčiky kvitnú v neskoršom termíne ako kvetné puky na dreve vytvorenom v prvej rastovej vlne (niekedy až o 5-6 dní neskôr).
Rez sa vykonáva v prvej polovici júna (pred začiatkom druhej rastovej vlny), kedy sa silnejšie výhonky skrátia o 1/2 až 2/3, čo spôsobí tvorbu silnejších druhotných letorastov s väčším uhlom odklonu, z ktorých sa na jar (môže sa však už v priebehu leta) vyberie najvhodnejší, ostatné sa odstránia od základu.

Jadroviny:

- dlhý rez /Gaucherov rez/

Spočíva v kombinácii zásahov robených v lete na letorastoch a zimného rezu. Len čo letorasty na všetkých stranách konára dosiahnu dĺžku 150mm, zaštipneme ich za 4. riadne vyvinutým listom /asi na 0,1m/, z ponechaných púčikov zakrátko vypučia druhotné letorasty /1-3/, ktoré ďalej ošetrujeme letným rezom.
Ak vypučal len jeden, čo najskôr ho zaštipneme za 2. listom. Ak vyrástli dva, horný odstránime rezom na prevod na nižšie postavený letorast a spodný zaštipneme za 2-4 listom. Po vyrastení 3 letorastov dva horné zosadíme po najspodnejší a ponechaný po dosiahnutí dĺžky 0,1m zaštipneme za 3. až 4. listom. Nikdy neponechávame rozkonárenie. Krátke letorasty s dĺžkou pod 100 mm nezaštipujeme a nechávame ich voľne rásť.

Počas vegetácie prerieďujeme husto vedľa seba rastúce letorasty, aby sa nezetieňovali.
V predjarí ošetríme rezom všetky výhonky zaštipované pri letnom reze a všetky výhonky dlhšie ako 100 mm. Výhonky zaštipované zrežeme nad miestom prvého zaštipovania, teda na 4 púčiky. Ostatné, dlhšie, nezaštipované výhonky režieme podľa sily rastu /silnejšie plytšie, slabšie hlbšie/.
Na bočných výhonkoch sa takto popri založených kvetných púčikoch vyskytujú i krátke alebo dlhšie rodiace útvary, na ktorých sú púčiky s neukončenou diferenciáciou, ktorá sa ukončí na jar nasledujúceho roku. Pri reze na jar nad ním ponechávame jeden až dva rastové púčiky, ktoré zabezpečia ich výživu. Podporu diferenciácie púčika môžeme dosiahnuť i krátkym pozdĺžnym rezom na dreve pod púčikom.
Na oslabenie rastu môžeme pri jarnom reze nalamovať výhonky nad tretím vyvinutým púčikom a na podporu tvorby nižšieho obrastu zo spiacich púčikov pri báze výhonka použijeme spodné nalomenie.

- krátky rez /Lorettov rez/

Je to rez, ktorým donucujeme slabo vyvinuté púčiky na báze letorastov vypučať a vytvoriť predčasný obrast už počas vegetácie.
Na jar vypučané letorasty necháme voľne rásť a keď dosiahnu pri základe hrúbku ceruzky, zrežeme ich nožom na pätku vysokú asi 10mm /t.j. na ružicu menej vyvinutých listov/.
Po tomto zákroku sa začnú púčiky na pätke vyvíjať a do konca vegetácie sa vytvoria rodiace hroty /krátke rodivé výhonky/. Len ojedinele sa z púčikov vytvoria silnejšie druhotné letorasty, ktoré treba po zhrubnutí tiež rezať na pätku. Stromy ktoré chceme rezať Lorettovym rezom musia byť zdravé a musia mať dobrú kondíciu.

Vlastnému rezu, ktorý sa vykonáva v druhej polovici júna predchádza príprava. Asi 10 až 12 dní pred vlastným skrátením sa všetky dlhšie bočné letorasty vo výške 20 až 30 mm nalomia alebo skrátia.
Vzhľadom na nerovnaký rast letorastov sa nedajú všetky ošetriť naraz, preto rez robíme ešte koncom júla a koncom augusta. V augustovom termíne režeme na pätku všetky bočné letorasty bez ohľadu na hrúbku, hrubšie na pätku, slabšie nad 2. až 3. normálne vyvinutým listom. Letorasty kratšie ako 100mm neskracujeme, lebo sa samovoľne premenia na rodivý obrast.

Vzhľadom na to, že sa pri tomto reze odstraňuje veľká časť listovej plochy, používa sa pri moderných tvaroch v obmedzenej miere na ošetrenie bujnejších, vzpriamene rastúcich letorastov.
Stromy ošetrované Lorettovym rezom potrebujú dostatok svetla, inak sa druhotné letorasty netvoria. Na jar stačí potom iba preriedenie aleb zmladenie obrastu. Krátky letný rez nemožno použiť pri odrodách rodiacich na dlhom dreve Jonathan , Gloster , Boscova , Angoulemská a i. Tento rez možno použiť aj na premenu silných bočných letorastov na základy kytičkovitých konárikov pri čerešniach a višniach. Veľmi dobre sa pri týchto ovocných druhoch uplatní pri tvarovaní umelých tvarov, vrátane vretien.

- zmiešaný rez

V chladnejších a suchších podmienkach sa Lorettov rez úplne neosvedčil, preto sa používa kombinácia Lorettovho a Gaucherovho rezu - zmiešaný rez. Bujne rastúce letorasty zrezávame na pätku a slabšie rastúce letorasti skracujeme za 3. až 4. listom. Pri inom postupe silný letorast po dosiahnutí dĺžky 60mm zrežeme na spodný púčik a letorast vyrastený z tohoto púčika na pätku. Lorettov rez môžeme použiť aj na brzdenie rastu silnejšie rastúcej odrody, tak že ním ošetríme predlžujúci letorast konára.

- Pekrunov rez

Predlžujúce letorasty ošetrujeme bežným spôsobom. Bočný obrast skracujeme pri dosiahnutí dĺžky 150 až 200 mm za 3. až 5. listom. Zaštipujeme od polovice V. do polovice VIII. Keď letorasty druhej generácie dosiahnu dĺžku 150mm, zaštipneme ich za 3. listom, letorasty tretej generácie za 2. listom. V jeseni rozkonárené letorasty zosadíme na najspodnejší letorast, ktorý zrežeme na 1 až 3 púčiky. Ak spozorujeme, že sa spodné púčiky alebo rodivé útvary nevyvíjajú, zaštipujeme letorasty na krátko, na 1 až 2 púčiky.

- iný spôsob rezu

Letorasty sa zaštipujú pred začiatkom diferenciácie kvetných púčikov za 6. až 8. listom. Ak zo skrátenej časti vypučí viac letorastov, koncom leta spravíme opravný rez na najspodnejší druhotný letorast. V predjarí výhonky neskracujeme na normálne vyvinutý púčik ale na pätku druhotného výhonka. Tento pučí oneskorene, čím sa podporí tvorba dlhšieho a trvácnejšieho obrastu z nižšie postavených púčikov. Viac sa v súčasnosti používa kombinovanie rezu s ohýbaním apod.

Všeobecné pripomienky k letnému rezu

Pri aplikácii letného rezu treba vždy brať do úvahy cieľ použitého zásahu, kondíciu ovocného stromu, rastové vlastnosti konkrétnej odrody. Ak chceme ovplyvniť diferenciáciu kvetných pukov, zásah robíme pred termínom jej začiatku. Treba mať na pamäti, že letný rez robený vo väčšom rozsahu oslabuje strom /rast, prípadne môže spôsobiť zhoršenie kondície/. Letný rez urobený v príliš veľkom rozsahu skracovaním letorastov môže najmä v prípade úrodnej pôdy a dostatku vlahy spôsobiť obnovenie rastu a následne vytvorené letorasty nemusia do zimy dostatočne vyzrieť. Na jadrovinách sa v takomto prípade môže objaviť jesenné kvitnutie, čo znižuje úrodu v nasledujúcom roku. Letný rez nerobíme, ak stromy rastú primerane alebo slabo.